Κύκλος Διαχείρισης

Στο πλαίσιο του προγράμματος HEPCOM, ως εργαλεία ορίζονται οι μέθοδοι, οι κατευθυντήριες γραμμές, τα εννοιολογικά πλαίσια και τα πρότυπα που υιοθετούνται από τις τοπικές κοινότητες για τον σχεδιασμό και τη διάρθρωση των δραστηριοτήτων τους που στοχεύουν στην προώθηση της υγείας των παιδιών και των νέων.

Κύκλος Διαχείρισης

Πολιτική/Όραμα

Στο επίπεδο της πολιτικής, θα πρέπει να υιοθετείται μια συνολική προσέγγιση όσον αφορά την υγεία και την προαγωγή της υγείας ή συγκεκριμένους τομείς της υγείας των παιδιών, των νέων και των οικογενειών τους στο πλαίσιο των διαφορετικών τομέων πολιτικής (π.χ. πολιτικοί και υπεύθυνοι λήψης αποφάσεων).

Κύκλος Διαχείρισης

Στρατηγικές

Αυτό το βήμα αφορά όλα τα επίπεδα ευθύνης: για την επίτευξη των επιθυμητών αποτελεσμάτων θα πρέπει να χαραχθούν και να υλοποιηθούν συγκεκριμένες στρατηγικές.

Κύκλος Διαχείρισης

Σχεδιασμός δράσης

Οι δέσμες μέτρων θα πρέπει να ορισθούν από τα εκτελεστικά και διοικητικά όργανα, σε στενή συνεργασία με τους επαγγελματίες, λαμβάνοντας υπόψη τα χαρακτηριστικά καθώς και το κοινωνικό και πολιτισμικό πλαίσιο του κάθε περιβάλλοντος.

Κύκλος Διαχείρισης

Υλοποίηση/Δραστηριότητα

Σε αυτό το βήμα, πραγματοποιούνται όλα όσα έχουν διατυπωθεί και σχεδιασθεί στα πρώτα βήματα.

Κύκλος Διαχείρισης

Αξιολόγηση

Η αξιολόγηση ή η εκτίμηση των διαδικασιών και των αποτελεσμάτων μιας δράσης είναι θεμελιώδης, υπό την έννοια ότι μας βοηθάει να δούμε την πρόσληψη που…

 • Πώς θα χρησιμοποιήσετε αυτή την πύλη

  Κάντε κλικ στον κύκλο διαχείρισης και θα ανακαλύψετε εργαλεία που θα σας βοηθήσουν να σχεδιάσετε και να υλοποιήσετε δράσεις.

  περισσότερες πληροφορίες

 • Ομάδες-στόχοι

  Η πύλη μπορεί να φανεί χρήσιμη στους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής, στους υπεύθυνους λήψης αποφάσεων και στους επαγγελματίες που εργάζονται στο πλαίσιο της προαγωγής της υγείας.

  περισσότερες πληροφορίες

 • Σχετικά προγράμματα της ΕΕ

  Ανακαλύψτε τη λίστα όλων των προγραμμάτων που συμπεριλαμβάνονται στην Εκπαιδευτική Πύλη του Hepcom.

  περισσότερες πληροφορίες